دکتر اسماعیلی

میان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 6 جمع صندلی
بارم 15 15 15 10 15 10 80

پایان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 6 جمع صندلی
بارم 25 15 10 25 25 20 120

دکتر مجتهدی

میان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 6 جمع صندلی
بارم 15 15 15 10 15 10 80

پایان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 6 جمع صندلی
بارم 25 15 10 25 25 20 120

دکتر فیروزی

میان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 6 جمع صندلی
بارم 15 15 15 10 15 10 80

پایان ترم

سؤال 1 سؤال 2 سؤال 3 سؤال 4 سؤال 5 سؤال 6 جمع صندلی
بارم 25 15 10 25 25 20 120